mail
ridddert@gmail.com
Arhiva
« » ožu 2015
 • p
 • u
 • s
 • č
 • p
 • s
 • n
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
Brojač posjeta
1027657
Nema zapisa.
abab
Google Analytics Alternative
aaaaa
Nema zapisa.
google
aaaa
track
Web Analytics
Blog
četvrtak, veljača 26, 2015
Od 15.6.2014. radim kod dva poslodavca po 4 sata dnevno (kod oba na neodređeno). Molim Vas da mi odgovorite kakva su moja prava u vezi godišnjeg odmora. Imam li kod svakog po pola ili kako?
Pročitaj kompletan post
ius @ 20:47 |Komentiraj | Komentari: 0
Slijedom IZMJENA Zakona o radu od 2013.stupio je na snagu ovaj pravilnik-te je istim Pravilnikom radna knjižica postala dio povijesti jer po tom Pravilniku je utvrđena obveza HZMO o vođenju podataka  zaposlenika
izvadak iz-
PRAVILNIK O ELEKTRONIČKOM ZAPISU PODATAKA IZ PODRUČJA RADNIH ODNOSA
N.N.- 79/13
2. SADRŽAJ PODATAKA
Članak 2.
(1) Elektronički zapis sadrži sljedeće podatke:
1. ime i prezime osobe/osiguranika
2. dan, mjesec i godinu rođenja
3. državljanstvo osobe/osiguranika
4. osobni broj osiguranika
5. osobni identifikacijski broj (OIB) osobe/osiguranika
6. Temeljno obrazovanje:
a) naziv i sjedište obrazovne ustanove
b) obrazovni program
c) stečena kvalifikacija
d) stupanj stručne spreme
e) klasa i urudžbeni broj svjedodžbe/diplome
7. Dodatno obrazovanje:
a) naziv i sjedište ustanove
b) opis dodatnog obrazovanja
c) klasa i urudžbeni broj dokumenta
d) prestanak važenja
8. naziv i sjedište poslodavca/obveznika doprinosa
9. OIB poslodavca/obveznika doprinosa
10. registarski broj obveznika doprinosa
11. osnova osiguranja
12. početak osiguranja
13. prestanak osiguranja
14. radno vrijeme (broj sati dnevno)
15. stvarna stručna sprema
16. potrebna stručna sprema
17. općina rada/prebivalište
18. ugovor o radu na neodređeno ili određeno vrijeme s punim ili nepunim radnim vremenom
19. trajanje staža osiguranja.
(2) Podatke iz stavka 1. točke 3., 6. i 7. ovoga članka Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) preuzima od drugih nadležnih tijela odnosno osiguranika, druge fizičke ili pravne osobe i tijela s javnim ovlastima, u skladu s posebnim propisima o zaštiti osobnih podataka, dok se ne osigura preuzimanje podataka iz temeljnog registra, elektroničkim putem.
(3) Zavod i Hrvatski zavod za zapošljavanje neposredno evidentiraju podatak iz stavka 1. točke 6. ovoga članka na osnovi izvornika svjedodžbi i diploma nadležnih obrazovnih ustanova, a podatak iz stavka 1. točke 7. ovoga članka na osnovi izvornika dokumenata kojima se dokazuje neko dodatno obrazovanje.
(4) U elektroničkom zapisu prikazuju se razdoblja osiguranja stečena po svim obveznim osnovama osiguranja i produženo osiguranje.


ius @ 18:36 |Komentiraj | Komentari: 1 | Prikaži komentare
srijeda, veljača 25, 2015
Nadam se pomoći i povratnom odgovoru jer mi nitko ne želi dati odgovor na ovo pitanje. Raditi sam počela 1.4.2014 po ugovoru na 6.mj, tj. do 1.10.2014. Nakon toga opet mi je produžen ugovor na 3.mj. znači do 1.1.2015, i onda opet na 3.mj. do 1.3.2015 E sada u 2014 godinu direktor mi je usmenim putem dao samo 5 dana godišnjeg. Da li on to smije? treba li on meni dati svih 20 dana za 2014 god.? Za 2015.god još nisam iskoristila ništa godišnjeg. Ako mi se ne produži ugovor....koliko u ovoj situaciji meni ostaje godišnjeg?
Pročitaj kompletan post
ius @ 00:09 |Komentiraj | Komentari: 0
nedjelja, veljača 22, 2015
 
Zaposlen sam u Hrvatskoj tvrtci te trenutno radim na terenu u Njemackoj, zanima me dali postoji nekakav pisani zakon koliko bi radnik dugo trebao biti na terenu odnosno u inozemstvu da bi dobio slobodane dane da ode svojoj obiteli? Dali je to mjesec, dva, tri ili to odlucuje poslodavac 
   .................................................................................      
Najkraće-najsvrhovitije-nigdje u Zakonu o radu nećete to naći tu odredbu točno određenu
Zakon samo općom odredbom upućuje na primjenu odredbi koletivnog ugovora te niže akte/pravinik o radu/-u smislu određenja  broja dana za dopust i sl- kako ste naveli u upitu
Zakon se određuje načelno.....da imate pravo na tu vrstu dopusta..........................a koja visina-ne može biti od one koja je propisana ZAKONOM................prevedeno na svakidašnji jezik.................više da-manje ne
Po Vašem upitu......................pitate  za mogućnost neplaćenog dopusta......................riječ MOŽE....daje samo mogućnost.....................no nije obaveza.....................
Dakle-dogovaranje
(1) Poslodavac može radniku na njegov zahtjev odobriti neplaćeni dopust.
....................................................................................................
-izvadak iz Zakona o radu
NN 93/14
Sloboda ugovaranja
Članak 9.
(1) Poslodavac, radnik i radničko vijeće te sindikati i udruge poslodavaca, mogu ugovoriti uvjete rada koji su za radnika povoljniji od uvjeta određenih ovim ili drugim zakonom.
(2) Poslodavac, udruge poslodavaca i sindikati mogu kolektivnim ugovorom ugovoriti uvjete rada nepovoljnije od uvjeta određenih ovim Zakonom, samo ako je ovim ili drugim zakonom to izričito propisano.
(3) Ako je neko pravo iz radnog odnosa različito uređeno ugovorom o radu, pravilnikom o radu, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, kolektivnim ugovorom ili zakonom, primjenjuje se za radnika najpovoljnije pravo, ako ovim ili drugim zakonom nije drukčije određeno.
Plaćeni dopust
Članak 86.
(1) Tijekom kalendarske godine radnik ima pravo na oslobođenje od obveze rada uz naknadu plaće (plaćeni dopust) za važne osobne potrebe, a osobito u vezi sa sklapanjem braka, rođenjem djeteta, težom bolesti ili smrću člana uže obitelji.
(2) Radnik ima pravo na dopust iz stavka 1. ovoga članka u ukupnom trajanju od sedam radnih dana godišnje, ako to nije drukčije uređeno kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu.
(3) Članom uže obitelji iz stavka 1. ovoga članka smatraju se: supružnik, srodnici po krvi u pravoj liniji i njihovi supružnici, braća i sestre, pastorčad i posvojenici, djeca povjerena na čuvanje i odgoj ili djeca na skrbi izvan vlastite obitelji, očuh i maćeha, posvojitelj i osoba koju je radnik dužan po zakonu uzdržavati, te osoba koja s radnikom živi u izvanbračnoj zajednici.
(4) Radnik ima pravo na plaćeni dopust za vrijeme obrazovanja ili stručnog osposobljavanja i usavršavanja te obrazovanja za potrebe radničkog vijeća ili sindikalnog rada, pod uvjetima, u trajanju i uz naknadu određenu kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca ili pravilnikom o radu.
(5) Za stjecanje prava iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom, razdoblja plaćenog dopusta smatraju se vremenom provedenim na radu.
(6) Radnik po osnovi darivanja krvi, ostvaruje pravo na jedan plaćeni slobodan dan, koji koristi na dan darivanja krvi, osim ako kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca ili ugovorom o radu nije drukčije uređeno.
Neplaćeni dopust
Članak 87.
(1) Poslodavac može radniku na njegov zahtjev odobriti neplaćeni dopust.
(2) Za vrijeme neplaćenoga dopusta prava i obveze iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom miruju, ako zakonom nije drukčije određeno.


ius @ 21:18 |Komentiraj | Komentari: 1 | Prikaži komentare
Obvezna primjena blažeg zakona

Članak 3.

(1) Prema počinitelju se primjenjuje zakon koji je bio na snazi u vrijeme kad je kazneno djelo počinjeno.

(2) Ako se nakon počinjenja kaznenog djela zakon jedanput ili više puta izmijeni, obvezno će se primijeniti zakon koji je blaži za počinitelja. 
-izvadak iz Kaznenog zakona
GLAVA DVADESETIPETA (XXV.)

KAZNENA DJELA PROTIV SLUŽBENE DUŽNOSTI

Zlouporaba položaja i ovlasti

Članak 337.

(1) Službena ili odgovorna osoba koja s ciljem da sebi ili drugome pribavi kakvu neimovinsku korist ili da drugome prouzroči kakvu štetu iskoristi svoj položaj ili ovlast, prekorači granice svoje ovlasti ili ne obavi dužnost,

kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine.

(2) Ako je kaznenim djelom iz stavka 1. ovoga članka prouzročena znatna šteta ili je došlo do teže povrede prava drugoga,

počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od tri mjeseca do pet godina.

(3) Ako je kaznenim djelom iz stavka 1. ovoga članka pribavljena imovinska korist,

počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

(4) Ako je kaznenim djelom iz stavka 1. ovoga članka pribavljena znatna imovinska korist, a počinitelj je postupao s ciljem pribavljanja takve koristi,

počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do deset godina. 

Zastara pokretanja kaznenog postupka

Članak 19.

(1) Kazneni postupak radi primjene kaznenog zakonodavstva Republike Hrvatske, osim u slučajevima kad se radi o kaznenim djelima navedenim u članku 18. stavka 2. ovoga Zakona, ne može se pokrenuti kad protekne određeno vrijeme od počinjenja kaznenog djela, i to:

- dvadeset i pet godina za kazneno djelo s propisanom kaznom dugotrajnog zatvora,

- petnaest godina za kazneno djelo s propisanom kaznom težom od deset godina zatvora,

- deset godina za kazneno djelo s propisanom kaznom težom od pet godina zatvora,

- pet godina za kazneno djelo s propisanom kaznom težom od tri godine zatvora,

- tri godine za kazneno djelo s propisanom kaznom težom od jedne godine zatvora,

- dvije godine za kazneno djelo s propisanom kaznom zatvora do jedne godine ili samo s novčanom kaznom.

(2) Ako je za kazneno djelo propisano više kazni, zastara se određuje prema najtežoj od propisanih kazni za to djelo. 

Pročitaj kompletan post
ius @ 17:52 |Komentiraj | Komentari: 0
četvrtak, veljača 19, 2015
Imam 63 godine i nisam udata i nemam djece. Vrijeme je da stvari privodim kraju na jedan korektan nacin. Zato bih trebala malo pravne pomoci vezano za nasljedno pravo od vasih strucnjaka. Jedan mali jednosobni stan smo moja sestra i ja kupile u Hrvatskoj.  Dakle vlasnice smo ona i ja pola/pola. Obje privremeno zivimo u Svedskoj.  Imamo i jednog brata koji zivi u Hrvatskoj. Oboje, moja sestra ima dvoje djece i moj brat ima dvoje djece. Svi su odrasli i financijski donekle zbrinuti.  Vrijeme je da svodim racune i pripremim se za odlazak.  Planirala sam moj dio stana prodati mojoj sestri i od tog novca obezbjediti si troskove sahrane.
Moja pitanja su:
-da li ja mogu prodati moju polovinu mojoj sestri ili pokloniti je uz ugovor da je obavezna ona ili jedno od njene djece sahraniti me na korektan nacin?
-da li moj brat i njegova djeca koji zive u Hrvatskoj  imaju pravo na dio toga mog dijela?
................................................................................................
NN 48/03, 163/03, 35/05, 127/13
VIII. NUŽNI NASLJEDNICI
1. Nužni nas­­ljednici i ­­njihovo pravo
Nužni nas­­ljednici
Članak 69.
(1) Nužni nas­­ljednici su ostavite­­ljevi potomci, ­­nje­gova posvojčad i ­­njihovi potomci te ­­nje­gov bračni drug.
(2) Ostavite­­ljevi rodite­­lji, posvojite­­lji i ostali predci nužni su nas­­ljednici samo ako su trajno nesposobni za rad i nemaju nužnih sredstava za život.
(3) Osobe iz stavka 1. i 2. ovoga članka nužni su nas­­ljednici kad su po zakonskom redu nas­­ljeđiva­­nja pozvane na nas­­ljedstvo.
...................................................................
Sijedom  sadržaja Vašeg upita i dane postojeće zakonske norme  brat i djeca mu ne prpadaju u zakonske nužne nasljednike....................a pitano po postavljenom upitu


ius @ 13:45 |Komentiraj | Komentari: 0
srijeda, veljača 18, 2015
molim za Vaš pravni savjet. Radi se o susjedskim odnosima. Sklopili smo sudsku nagodbu kojim definiramo odnose vezano za izvođenje radova u svrhu nadogradnje, uređenja krovišta i fasade(kuće su nam spojene) Kao ugovorene strane, potpisali smo nagodbu u kojoj između ostalog izjavljujemo da jedna prema drugoj dozvoljavamo pristup i postavljenje naprava/skele na nekretninama u svom vlasništvu za koje se to bude ukazalo kao nužno(imamo zajednički zid). Članak poslije definira rok kada susjed može postaviti skelu no taj rok je prošao prije godinu dana. Jesmo li mi i dalje njemu dužni dozvoliti postavljanje skele obzirom da mu je rok prošao? I može li nas ponovno tužiti za istu stvar? U nagodbi stoji  da se stranke odriču prava pobijanja nagodbe.
Pročitaj kompletan post
ius @ 21:11 |Komentiraj | Komentari: 0
 

krivo razmišljate-niste u pravu
bit vašeg sadržaja vašeg upita je-tu se ne radi o bračnoj stečevini nego o nasljeđu-kao nasljednici pojavljujete se vi kao dijete,
te-po tekstu-maćeha-odnosno supruga ostavitelja 
Ukoliko je bio brak - naslijeđuje kao supruga-a ukoliko nije bračna veze-uvjet je zajedničko dijete ili 3 i više godina trajanja  izvanbračne veze
................................
-izvadak iz Zakona o nasljeđivanju
NN 48/03, 163/03, 35/05, 127/13
D I O  D R U G I
PRAVNI TEMELJ NASLJEĐIVANJA
G l a v a  p r v a
NASLJEĐIVANJE NA TEMELJU ZAKONA
Zakonski nas­­ljednici
Članak 8.
(1) Na teme­­lju zakona ostavite­­lja nas­­ljeđuju svi ­­nje­govi potomci, ­­nje­gova posvojčad i ­­njihovi potomci, ­­nje­gov bračni drug, ­­nje­govi rodite­­lji, ­­nje­govi posvojite­­lji, ­­nje­gova braća i sestre i ­­njihovi potomci, ­­nje­govi djedovi i bake i ­­njihovi potomci, i ­­nje­govi ostali predci.
(2) Na teme­­lju zakona ostavite­­lja nas­­ljeđuje i ­­nje­gov izvan­bračni drug koji je u pravu nas­­ljeđiva­­nja izjednačen s bračnim. Izvanbračnom zajednicom u smislu ovoga Zakona smatra se životna zajednica neudane žene i neože­­njenog muškarca koja je trajala du­­lje vrijeme a prestala ostavite­­ljevom smrću, pod uvjetom da su bile ispu­­njene pretpostavke koje se traže za va­­ljanost braka.
(3) Osobe iz stavka 1. ovoga članka nas­­ljeđuju po nas­­ljednim redovima.
(4) Nas­­ljednici bliže­ga nas­­ljednog reda isk­­ljučuju iz nas­­ljedstva osobe da­­lj­­nje­g nas­­ljednog reda.
-izvadak iz Obiteljskog zakona
NN 116/03, 17/04, 136/04, 107/07, 57/11, 61/11, 25/13, 05/15
Članak 3.
Odredbe ovoga Zakona o učincima izvanbračne zajednice primjenjuju se na životnu zajednicu neudane žene i neoženjenog muškarca koji ne žive u drugoj izvanbračnoj zajednici, koja traje najmanje tri godine ili kraće ako je u njoj rođeno zajedničko dijete.
 
-
 

 

ius @ 20:32 |Komentiraj | Komentari: 0
subota, veljača 14, 2015
 

Nadam se da sam na pravom mjestu da bih dobila odgovor. Desila mi se jako neugodna stuacija,gdje mi pol.inspektori nisu bili od pomoci,pa se obracam vama. U obiteljskoj kuci,u kojoj sam suvlasnik jedne sestine nakon smrti oca, zivjela sam zadnje cetiri godine.Odselila sam radi posla,a stvari su mi ostale u stanu u toj kuci.Povremeno odlazim tamo da bih ocistila i provjetrila i uzela si ono sto mi je potrebno.Dosla sam na vrata i brava mi je bila promijenjena,a kljuc nedostupan i ne zeli mi se dat jednu kopiju kljuca.Dali je takav apsurd zakonom dozvoljen,i sta ja tu mogu uciniti?
Pročitaj kompletan post
ius @ 20:55 |Komentiraj | Komentari: 0
godine 2011. naslijedio sam imovinu od rođaka, koju do današnjega dana nisam na sebe "knjižno prenio".Lijepo molim da mi savjetujete da li je moguće sada, tj. nakon pravomoćne odluke o nasljeđivanju, odreći se naslijeđenog dijela u korist majke?(Radi se o tome da bi ona tako mogla raspolagati imovinom, jer sam u međuvremenu utvrdio da ti tako bilo pravedno (tj. stekao sam neke dodatne informacije, za koje mi ni ona nije rekla).Postoje li zapreke za odricanje od nasljedstva nakon Pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju, a bez da u međuvremenu moram izvršiti prijenos te imovine na sebe?
.......................................................
Izjava o odricanju je sada nemoguća,neizvediva-po sadržaju upita da se zaključiti da ste postali tzv.vanknjižni vlasnik dijela predmetne nekretnine-katastarski-no ne i gruntovno
Prijenos vlasništva te kvalitete-u smislu pravnog pojavljivanja,pravnog prometa- je moguća obdarenik svojim ovjerenim potpisim po ugovoru  daje na znanje o svojoj slobodnoj voljnosti-primanja u svoje vlasništvo.
U katastaskim knjigama- se po provedbi ugovora- pojavljuje obdareni 
.........................................................
izvadak iz Zakona o nasljeđivanju  NN 48/03, 163/03, 35/05, 127/13
Prelazak ostavine na nas­­ljednike
Članak 129.
(1) U času ostavite­­ljeve smrti nas­­ljednik stječe nas­­ljedno pravo i na ­­nje­ga po sili zakona prelazi ostavina umrle osobe, čime postaje ­­nje­govo nas­­ljedstvo.
(2) U istom času nas­­ljednik stječe i ostala prava i obveze vezane uz ­­nje­govo svojstvo nas­­ljednika, ako što drugo ne proizlazi iz ­­njihove pravne naravi.
(3) Nas­­ljednik trajno ostaje nas­­ljednikom, osim ako se va­­ljano ne odrekne svoga nas­­ljednog prava (odrica­­nje od nas­­ljedstva).
(4) Isto vrijedi i za stjeca­­nje prava na zapis, kao i za stjeca­­nje zapisa.
Odrica­­nje od nas­­ljedstva
Članak 130.
(1) Nas­­ljednik se može odreći nas­­ljedstva javno ovjerov­­lje­nom izjavom ili izjavom danom na zapisnik kod suda do donoše­­nja prvostupa­­njske odluke.
(2) Ovo odrica­­nje vrijedi i za potomke onoga koji se odre­kao, ako odricate­­lj nije izričito izjavio da se odriče samo u svoje ime.
(3) Ako su odricate­­ljevi potomci malodobni, za ovo odrica­­nje nije potrebno odobre­­nje tijela nadležnog za poslove skrb­ništva.
(4) Za nas­­ljednika koji se odrekao u svoje ime smatra se kao da nikad nije bio nas­­ljednik.
(5) Ako se odreknu nas­­ljedstva svi nas­­ljednici koji pripadaju najbližem nas­­ljednom redu u času smrti ostavite­­lja, na nas­­ljedstvo se pozivaju nas­­ljednici s­­ljedeće­ga nas­­ljednog reda. Za slučaj da se nas­­ljedstva odreknu ostali nas­­ljednici prvoga nas­­ljednog reda bračni drug ostaje u prvom nas­­ljednom redu.


ius @ 14:23 |Komentiraj | Komentari: 0
petak, veljača 13, 2015
    jamac sam za stan, zanima me da li je moguće jednostrano raskinuti jamstvo 
Pročitaj kompletan post
ius @ 20:45 |Komentiraj | Komentari: 0
subota, veljača 7, 2015
 

Postovani,ponovo Vas molim hitan odgovor Racuna li se zastoj zastare(zastara ne tece) i na nastupanje apsolutne zastare ili pravim,vremenskim protekom 6.godina od prvog dana kad je pocela teci nastupa apsolutna zastara  prava na naplatu duga,bez obzira na prekide i zastoje? Takodjer,prosli put sam vas pitala,posto imam dug iz obrta koji je zatvoren 2009. u slucaju ovrhe na nekretnini u kojoj zivim s obitelji mogu li se pozvati na zakon o obrtu NN 143/13,clanak 36 ,stavak 3 ili taj zakon vrijedi samo za sadasnje obrtnike? Molim Vas da mi sve objasnite jer svako kaze drukcije.Da pojasnim odobren mi je reprogram duga po zakonu o otplati duga fizickih osoba NN 55/13 i clanku 14.pise da zastara ne tece za vrijeme reprogramirane otplate.U meduvremenu mi je reprogram vec i ukinut jer ni to nisam mogla placati.Mogu li se pozvati na zastaru koja  je nastupila 1.1.2015.ili ista nije nastupila. Poslano sa Samsung tableta                                              Puno,puno hvala .......................................................................... U vašem upitu upotrebljavate pojam zastara-njen prekid i zastoj zastare-relativna,apsulutna Radi se o porezu po obrtu-iako se ne izjašnjavate decidirano-uzmimo da je porez i obavezna zakonska davanja Za ta potraživanja-nadležna  je porezna uprava-znači onoj kojoj ste inače plaćali porez  Zastoj znači-vremenski period ne teča za zastaru-a pojam -prekid zastare  znači da teće ponovo No oba pojma i zastoj i prekid-apsorbira se...............kako  reći.......kada nastupi apsolutna zastara-govorimo o  raznom dugovanju-dugovanje se više ne može naplatiti. No,po nekoj eventualnoj radnji od vjerovnika-morate podnijeti prigovor zastare..............jer sud ne pazi  na zastaru po službenoj dužnosti-nego po prigovoru stranke i mora taj prigovor uvažiti te određeno dugovanje je po njegovoj odluci zastarjalo
Pročitaj kompletan post
ius @ 16:39 |Komentiraj | Komentari: 0
petak, veljača 6, 2015
Djed mi je umro u sijecnju ove godine postoji mogucnost da je sastavio oporuku pokusala.   Sam saznati kada je ostavina ne zeli mi nitko reci s obzirom da nisam u dobrim odnosima s njegovom drugom zenom a majka mi je alkoholicarka da napomenem zivjela sam s djefom do udaje dali imam pravo traziti nuzni dio i kako mogu saznati dali postoji oporuka?  moj djed je vjencan s tom drugom zenom vjencani su 1965 on je prepisao pola stana na nju 1993 godine a s obzirom da sam odrasla u tom stanu on je brinuo o meni sve dok se nisam udala e sad znam da moja majka alkoholicarka ima zakonsko pravo na cetvrtinu stana a mene zanima dali ja mogu traziti ista od tog stana jer nisam u kontaktu s majkom jer me napustila a s djedovom drugom zenom se nisam nikako slagala. Ostavina jos nije bila .
Pročitaj kompletan post
ius @ 18:55 |Komentiraj | Komentari: 0
četvrtak, veljača 5, 2015
Moj bivši partner je vlasnik American express kreditne kartice. Ja sam bila dodatni korisnik kartice i dobila sam svoju karticu. U 4.mj 2007 god mi smo se razišli ja sam mu vratila svoju karticu da bi u 8.mj 2007  on podigao kredit na moju karticu. Ratu kredita je prestao plaćati 2009. god. i ostao je dug od 8.500 kn koji je došao do 15.000 kn. O tome nisam ništa znala, niti mi ikada kakva opomena došla ili ovrha, dok nisam nedavno išla podizati nenamjenski kredit u Raiffeisen banci tada su u izvješću HROKA vidjeli neurednost plaćanja kredita po AMEX kartici. Naravno kredit mi nije odobren. Bivši partner nema novaca za podmirenje tog duga. Dug je svakim danom sve veći. Što mi je činiti? Kako se osloboditi tog zaduženje koje nije moje?
Pročitaj kompletan post
ius @ 00:49 |Komentiraj | Komentari: 0
nedavno sam dobio otkaz kao tehnološki višak zbog nedostatak posla. Zapravo su dobivali svi stari radnici sa velikim dugovanjima, te kako ima još tri firme aktivne sa strane preko njih uzima nove mlade radnike za koje dobiva poticaj.  Meni je ostao dužan 6 plaća a pošto sam prijavljen na firmi koja mu je u blokadi već dvije godine zanima me jel mogu nekako pravnim putem dobiti svoje novce.  Njegov način rada je da se zaduži na jednu firmu gdje su mu radnici prijavljeni, tako da i ako  netko tuži firmu ništa ne mogu izvući, a u druge firme mu dolaze uplate od kupaca. Kao firma posuđuje od druge firme novce (isto njegove) za isplatu radnicima .
Nisam jedini slučaj, svi koji dobiju ili daju otkaz automatski se brišu s liste za plaću.
 
Do sada je otvorio 13 firmi na svoje ime ili na ime njegove djece. Tri firme su već otišle u stečaj, no i dalje otvara nove. Kako to da mu nitko ništa ne može?
Kada ode u stečaj radnici mu dobivaju pomoć od države a  on nastavi poslovanja preko drugih firmi. Kako to da mu država dopušta da ju vara?
.................................................................................................
ne shvatite me krivo-uzimam si za pravo reći-"ludi kamen"
-ok imate li isplatne liste

Pročitaj kompletan post
ius @ 00:36 |Komentiraj | Komentari: 0
srijeda, veljača 4, 2015
Naslijedila sam stan pokojnog očuha temeljem ugovora o doživotnom uzdržavanju.Na vlasničkom listu je sada moje ime,i glasi 1/1.U taj stan sam doselila dakle još za života mog očuha,zajedno sa svojim,sada već bivšim,suprugom.Iz tog braka imam dva maloljetna sina,14 i 7 godina.Bivši suprug tvrdi da je to bračna stečevina,mada sam ja dobila neke neslužbene obavjesti odvjetnika kako to ne može biti nikako bračna stečevina.Bivši se iz tog stana u kojem smo zajedno proveli 14 godina iselio u listopadu 2013. godine,zajedno sa starijim sinom i otišli su u podstanare.Mlađi je ostao sa mnom.Zbog moje dugogodišnje nezaposlenosti i visine troškova koje nisam mogla nikako podmiriti,jer nisam imala odakle,bivši je nastavio plaćati račune za taj stan,ali sam se ja morala odseliti u podstanare.Stan je nakon toga on preuredio,otvorio apartman (koji glasi na moje ime),te meni mjesečno isplaćivao oko 370 eura,toliko da si jedva mogu podmiriti podstanarske troškove,te mi "ostaje" 200-tinjak kuna od toga.U međuvremenu,15. rujna 2014. dobijamo sudsku rastavu,te obojica sinova pripadaju njemu,a meni je određena alimentacija.Mlađi sin je jedan tjedan kod mene,jedan kod njega,po našem internom dogovoru,dok je stariji stalno sa njim.Sada bivši prepušta kompletno vođenje apartmana meni,s time da mu moram isplaćivati polovicu od zarade,koja je još nevidljiva,te bih trebala ostvarivati zaradu od apartmana da bih tako imala za bivšeg,za sebe,plus troškovi,odnosno režije apartmana..O alimentaciji ni riječi..
Molim Vas da mi odgovorite- koja su zaista zakonski njegova prava u pogledu tog stana,i koliki bi bio eventualno njegov dio?Ako budem dala stan u dugoročni najam,pripada li njemu dio i koliko bi to iznosilo?Dakle,zanima me koja su njegova prava.S obzirom da me psihički maltretira i ponižava,te često vrijeđa verbalno,a ja moram da šutim..Iako sam više gladna nego sita.Šta god da mora biti,neka bude po zakonu,pa ako mu i pripada pola,kako on tvrdi,da znam.I niti u jednom momentu se ne bih pokušala buniti protiv toga.Mada je čak govorio kako bi mi sve mogao oduzeti kad bi se zainatio.Ponižavajuće skroz..
Zapisana jesam u grunt,naravno..no,kako sam Vam i napisala- on tvrdi da je to bračna stečevina,te kaže kako mu pripada pola.. Navodno,tako je pročitao negdje,u "nekom zakonu".. Ja to vidjela nisam.. U redu,čekam Vaš odgovor,kako ste i najavili.. Samo želim znati što zakon kaže o tome..Ja,na žalost,para nemam da pitam odvjetnike,te mi je trenutna financijska situacija daleko od dobre..

Pročitaj kompletan post
ius @ 23:58 |Komentiraj | Komentari: 0
Nakon smrti oca, majka I nas troje djece dogovorili smo da će sve nekretnine biti podijenjenje na 4 dijela u idealnim udijelima. Mađutim sada bi se dogovorili I definirali vlasništva za cijelo tako da svatko može samostalno raspolagati sa svojim dijelom. Koji je to najbolji način za sprovesti? Jedan savijet je bio da nas troje sve poklonimo majci I onda ona pojedinačno nama pokloni svakom česticu zamlje za cijelo kako se dogovrimo prethodno.

Pročitaj kompletan post
ius @ 19:06 |Komentiraj | Komentari: 0
nedjelja, veljača 1, 2015
Brat koji se prihvatio nasljedstva (iza smrti oca) i svoj je dio ustupio majci, a koja je na svom cijelom dijelu dala pravo plodouživanja mom bratu koji se istog  prihvatio.
Dali brat iza smrti majke (davateljice plodouživanja) ima i dalje pravo na plodouživanje, jer ćemo se nasljedstva prihvatiti obojica, u jednakim dijelovima.  Napominjem da brat ne živi u kući na kojoj mu je dano pravo plodouživanja, već 350 km dalje, godišnje navrati par puta po nekoliko dana.
Također me interesira razlika između plodouživanja  i doživotnog plodouživanja.

Pročitaj kompletan post
ius @ 17:21 |Komentiraj | Komentari: 0
petak, siječanj 30, 2015
 

Živim sa suprugom i dvoje maloljetne djece u kući koja glasi na roditelje mog supruga ,znači nemamo ništa, nismo vlasnici ničega jedino imamo naše dvije plaće koje su puno manje od prosječne.Moja mama me ima namjeru tužiti za uzdržavanje s obzirom da ne radi zbog svoje bolesti a razočarana rastavom od mog tate prijeti tužbom.Dali ona ima to pravo s obzirom da ja i moja obitelj ionako teško živimo i spajamo kraj s krajem?
Pročitaj kompletan post
ius @ 23:22 |Komentiraj | Komentari: 0
Dobila sam prijedlog za ovrhu zbog neplaćanja pričuve iz 2009-2011 (9 rata, ukupno dug 527kn + troškovi postupka 175kn + kamate 300kn).
Rješenje je od 19.07.2012., a dobila sam ga na kućnu adresu 26.01.2015g.
U tom stanu ne živim već godinama, darovala sam ga kćeri prije 15 godina. Kćer u to vrijeme nije živjela u stanu, te nije niti dobila nikakve obavijesti o dugovanju.
1)  Da li moram to platiti, tj da li netko ima pravo to naplatiti sa mog računa jer stan nije moj? Trebam li napisati žalbu i kome?
2)  Ako se pokrene novo rješenje o ovrsi na ime vlasnice stana, da li se može pozvati na zastaru, jer pretpostavljam da novo rješenje ima datum iz 2015g.
................................................................................................
izvadak iz Zakona o obveznim odnosimaNN 35/05, 41/08, 125/11

Povremene tražbine
Članak 226.
(1) Tražbine povremenih davanja koja dospijevaju godišnje ili u kraćim razdobljima, pa bilo da se radi o sporednim povremenim tražbinama, kao što je tražbina kamata, bilo da se radi o takvim povremenim tražbinama u kojima se iscrpljuje samo pravo, kao što je tražbina uzdržavanja, zastarijevaju za tri godine od dospjelosti svakoga pojedinog davanja.
(2) Isto vrijedi za anuitete kojima se u jednakim unaprijed određenim povremenim iznosima otplaćuju glavnica i kamate, ali ne vrijedi za otplate u obrocima i druga djelomična ispunjenja.
Učinak ispunjenja zastarjele obveze
Članak 221.
Ako dužnik ispuni zastarjelu obvezu, nema pravo zahtijevati da mu se vrati ono što je dao, čak i ako nije znao da je obveza zastarjela.

Pročitaj kompletan post
ius @ 15:16 |Komentiraj | Komentari: 1 | Prikaži komentare
 
Index.hr
Nema zapisa.